پارگی تاندون شانه

پارگی تاندون شانه شانه برای حرکت و چرخش از عضلات تشکیل شده است . این عضلات توسط تاندون ها به استخوان متصل می شوند. مجموع این اعضا روتاتور کاف نام دارد . تاندون ها در صورتی که در این عضو دچار آسیب شود علائمی شامل درد زیاد، ناتوانی در حرکت شانه مشاهده می شود که اطلاعت بیشتر دربارهپارگی تاندون شانه[…]